ارائه مشاوره تعالی سازمانی به شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک، در گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر آغاز شد.

البرز بالک، در سال 98 با مشاوره کلینیک تعالی گروه مشاوران تدبیر، موفق به دریافت تقدیرنامه یک ستاره جایزه تعالی شده بود و هدف گذاری این شرکت در سال جاری، حفظ وضعیت و دستیابی به تقدیرنامه دو ستاره است.

ارتقای کیفی نحوه تدوین اظهارنامه، ارائه آموزش های مرتبط در خصوص افزایش مهارت و آگاهی قسمت های مورد ارزیابی با هدف کسب بهترین امتیاز وضعیت عملکرد، از مهمترین بخش های پروژه امسال کلینیک تعالی سازمانی در شرکت البرزبالک است.

نظرات شما


large desktopdesktoptabletphone